Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

                                                  

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (19/04/2018).

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Πέμπτην, 19ην Ἀπριλίου 2018, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδρίας ταύτης, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου,  ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις, ἐπί ταῖς διαγενομέναις ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Κατ' αὐτήν, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος ἐξελέγη παμψηφεί Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων, ἡ δέ Ἱερά Μητρόπολις αὕτη ἀνυψώθη εἰς τήν τάξιν τῶν Γεροντικῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ νέου Ποιμενάρχου αὐτῆς, ὁ ὁποῖος καί θά ὀνομάζηται τοὐντεῦθεν Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
 

        

Προσφώνησις Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατά τό ἐπί Συνόδου Μικρόν Μήνυμα (19  Ἀπριλίου 2018).

Ἱερώτατε ἀδελφέ Μητροπολῖτα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριε,

            Ἀσμένως σᾶς ἀγγέλλομεν ὅτι εἰσηγήσει τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἐξελέγητε παμψηφεί ὑπό τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων, εἰς διαδοχήν τοῦ προώρως ἐκ τοῦ μέσου ἡμῶν εἰς οὐρανούς μεταστἀντος ἀδελφοῦ κυροῦ Ἰακώβου.

            Ταυτοχρόνως, ἡ Ἱερά αὕτη Μητρόπολις ἐν τῷ προσώπῳ ὑμῶν ἀνυψώθη εἰς Γεροντικήν  διά νά τιμηθῇ ἡ ὑμετέρα Ἱερότης, εἷς ἀδελφός, ἐκ τῆς πρεσβυτέρας Ἱεραρχίας, ὁ ὁποῖος ἐλευκάνθη ἐν τῇ διακονίᾳ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί προσέφερεν αὐτῇ πολυτίμους ὑπηρεσίας ἔν τε τῷ Ἱερῷ τούτῳ Κέντρῳ καί κατά διαφόρους εἰς τό ἐξωτερικόν ἀποστολάς.

            Μνημειῶδες θά παραμείνῃ διά τά καθ'ἡμᾶς τό βιβλίον σας περί τῶν ἐν ταῖς λεγομέναις Νέαις Χώραις Ἐπαρχιῶν τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀναποσπάστου τμήματος τῆς ἱερᾶς δικαιοδοσίας  αὐτοῦ, περί τῶν πάντοτε ἰσχυρῶν πνευματικῶν  καί κανονικῶν δεσμῶν μεταξύ αὐτοῦ  καί ἐκείνων καί περί τῶν κατά καιρούς  ἐπιβολῶν ἐναντίον τοῦ δεσμοῦ τούτου καί τῶν προσπαθειῶν ὑφαρπαγῆς τῶν Ἐπαρχιῶν αὐτῶν καί ἀποκοπῆς ἐκ τοῦ κορμοῦ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Διά τό ἔργον σας τοῦτο σᾶς συγχαίρομεν καί σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἅπαξ ἔτι.

            Ἅγιε ἀδελφέ, ἡ Ἱερά Μητρόπολις τῶν ἐρατεινῶν Πριγκηποννήσων δέν ἔχει σήμερον μεγάλον ἀριθμόν πιστῶν, καί τοῦτο λόγῳ τῶν γνωστῶν περί ἡμᾶς συνθηκῶν καί περιστάσεων. Ὅμως, "μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον".

            Γνωρίζομεν ἅπαντες ὅτι, τῇ Χάριτι τοῦ Θεοῦ, σήμερον ἀναγεννῶνται καί ἀναδεικνύονται καί πάλιν ἱστορικαί Ἐπαρχίαι τοῦ Θρόνου ἐν τῇ Χώρᾳ ἡμῶν ταύτῃ μέ πολύ ὀλιγώτερον ποίμνιον, μέ πιστούς ἀριθμουμένους εἰς τά δάκτυλα τῶν δύο χειρῶν. Ἐπαινοῦμεν τούς ποιμενάρχας αὐτῶν διά τόν ζῆλον καί τήν προθυμίαν των νά διακονοῦν καί νά ἁγιάζουν τούς ὀλίγους χριστιανούς των, ἐν τῇ ἐλπίδι καί τῇ προσδοκίᾳ "τάχ'αὔριον ἔσεται ἄμεινον". Ὁ Θεός δύναται καί ἐκ τῶν λίθων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. Ὁ Θεός μᾶς ἐπιφυλάσσει πάντοτε θαύματα.

           

            Πορεύου, λοιπόν, Ἱερώτατε ἀδελφέ, εἰς τήν προκειμένην νέαν διακονίαν, ἐστεφανωμένος μέ τήν Γεροντικἠν ἀξίαν καί τιμήν, πάντοτε πιστός εἰς τήν  ποτνίαν πάντων ἡμῶν Μητέρα ταύτην Ἐκκλησίαν καί εἰς τόν ἑκάστοτε Πρῶτον αὐτῆς, διδάσκων ἔργῳ τε καί λόγοις εἰς τούς νεωτέρους ἐνταῦθα διακονοῦντας κληρικούς τό ἦθος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἦθος καθηγιασμένον διά τῶν αἰώνων, μέ ὀπτικήν τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου εὐρεῖαν, οἰκουμενικήν, ἀνθρωπιστικήν, ὄχι εὐσεβιστικήν καί ὀργανωσιακήν, ἀλλ'οὔτε καί παραταξιακήν καί κομματικήν.

            Εἴμεθα ὀλίγοι καί πρέπει νά εἴμεθα ἡνωμένοι καί δυνατοί. Μᾶς ἐπιβουλεύονται πολλοί. Ἔχομεν ἐνώπιον ἡμῶν  τεραστίας εὐθύνας καί ὑποχρεώσεις διά τό παρόν καί διά τό μέλλον τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, τό ὁποῖον ἀναμένει δρᾶσιν, δυναμισμόν, ὑπευθυνότητα, κυρίως ἀπό τά νεώτερα μέλη καί στελέχη αὐτοῦ, διά νά ἐπιβιώσῃ καί διά νά ἐκπληρώνῃ τήν οἰκουμενικήν κλῆσιν καί ἀποστολήν του, πάντοτε δεδοξασμένον  καί ἀξιοσέβαστον παρά πᾶσιν.

            Ἄξιος!
             

Μικρόν Μήνυμα καί Εὐχαριστία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου ἐνώπιον τῆς Α.Θ.Παναγιότητος , τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου  (19 Ἀπριλίου 2018)

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

            "Πνεῦμα Χάριτος" (Ζαχ.12,10) μετέδωσε μόλις ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη καί προσκυνητή μοι Παναγιότης εἰς τό ταπεινόν καί ἐλάχιστον πρόσωπόν μου ἐκ τοῦ πλουσίου περισσεύματος τῆς ἀγαπώσης με καρδίας Της διά τῆς θεσπεσίας ἀναγγελίας τῆς τε προκρίσεως καί ἀναδείξεώς μου ὡς νέου Μητροπολίτου καί Ποιμενάρχου τῶν Πριγκηποννήσων, ἀλλά καί τῆς ἀπονομῆς τῆς ἐξαιρετικῆς τιμῆς τοῦ Γέροντος Ἱεράρχου τοῦ Θρόνου, εἰς ἐκτίμησιν τῆς τεσσαρακοντατετραετοῦς ἱερατικῆς διακονίας μου.

            Ἐπιθυμῶ νά ὑπομνήσω εὐλαβῶς, ὅτι ἡ διακονία μου αὐτή ἀρρήκτως συνδέεται μετά τοῦ σεβασμίου καί διαπρεποῦς Προσώπου Σας, Παναγιώτατε,  μετά τοῦ Ὁποίου συνεδέθην πνευματικῶς ἀπό τῶν μαθητικῶν μου χρόνων πρό πεντηκονταετίας εἰς τάς αὐλάς τῆς ἀτυχοῦς Σχολῆς μας, προϊόντος δέ τοῦ χρόνου ηὐλογήθην ὅπως συνυπάρξω μετ'Αὐτοῦ ἐν τοῖς πλαισίοις ποικίλων συνεργασιῶν καί ἀγωνιωδῶν περισπασμῶν τῆς ζωῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

   

            Κατά τήν εὔσημον ταύτην καί ἱεράν στιγμήν τῆς ζωῆς μου, διά πάντα ταῦτα, τά δαψιλῶς νῦν ἀπό τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καθαγιαζόμενα, ἐκφράζω γονυκλινῶς τήν ἀϊδιον εὐγνωμοσύνην μου πρός τόν Πανοικτίρμονα Θεόν, Τόν οὕτω πως τά κατ'ἐμέ οἰκονομήσαντα καί διά βίου προστατεύσαντά με, τῇ πρεσβείᾳ πάντοτε τῆς Παμμακαρίστου Θεομήτορος, τῆς ἀπ'αἰώνων προστάτιδος τῆς Ἁγίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

            Εὐθύς δ'ἀμέσως ὑποβάλλω πρός τήν Σήν Σεπτήν Κορυφήν τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην καί τάς ἀπείρους εὐχαριστίας μου διά τήν σημερινήν μεγάλως τιμήσασάν με Πατριαρχικήν Αὐτῆς βουλήν.

            Ἐγκαρδίους εὐχαριστίας ἀπευθύνω καί πρός τήν περί Ὑμᾶς Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον διά τε τήν εὐμενῆ ἀποδοχήν τῆς σεπτῆς Σας κρίσεως καί τήν τιμίαν ψῆφον τῶν συγκροτούντων αὐτήν ἀγαπητῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν.

            Εὔχομαι, Παναγιώτατε καί Σεβασμιώτατε Δέσποτα, ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, νά Σᾶς διατηρῇ ἐν τῇ οἰακοστροφίᾳ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῇ συντονιστικῇ διακονίᾳ τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπί μήκιστον σῶον,ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς Ἀληθείας Του, πρός χαράν καί καύχησιν πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.

Χριστός Ἀνέστη!
 

Τελευταία Ἀνανέωση: 11 IOYΛIOY 2018
Προσθήκη Σελίδας:   27 IOYNIOY 2018