Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΡΧΟΥ

ἱστορικὴ πορεία τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, κατὰ τοὺς νεωτέρους χρόνους προσδιωρίσθη εἰς μεγαλύτερον ἢ μικρότερον βαθμὸν ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν ἀπὸ τὰς ραγδαίας πολιτικάς, κοινωνικὰς καὶ ἐκκλησιαστικὰς μεταβολὰς εἰς τὴν ζωὴν τοΰ ὀρθοδόξου λαοῦ, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ ἀπὸ τὰς εὐρυτέρας ἰδεολογικὰς καὶ πνευματικὰς ζυμώσεις τοῦ κόσμου, αἱ ὁποῖαι διεμόρφωσαν, σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ τὴν σύγχρονον ἀποστολὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Οὕτως ἡ ἀποστολὴ αὐτοῦ ἐξεφράσθη μὲ διαφόρους πρωτοβουλίας ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ἤδη τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος μεταξὺ τῶν ὁποίων ἧτο καὶ ἡ σύστασις ἐντὸς τοῦ Πατριαρχικοῦ Κλίματος νέων Ἀρχιερατικῶν ἑδρῶν.

πὸ τὸ πνεῦμα τοῦτο κατὰ τὸ ἔτος 1924, ἐκρίθη σκόπιμον ὅπως τὰ Πριγκηπόννησα, τὰ ὁποῖα ἦσαν τμῆμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος ἀποτελέσουν μίαν νέαν αὐτοτελῆ Ἱ. Μητρόπολιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Μετὰ δὲ τὴν ἀπόφασιν ταύτην, ἀπὸ τοῦ ἔτους 1924, ἡ διακονία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων ὑπῆρξε πάντοτε μία συνεχὴς ἐκκλησιαστικὴ καὶ πνευματικὴ προσφορὰ πρὸς τὸν ὀρθόδοξον ἄνθρωπον, μία διαρκὴς ἐμπειρικὴ βίωσις τῶν πνευματικῶν καρπῶν τῆς πίστεως εἰς τὴν διαδικασίαν ἁγιασμοῦ τῶν ὀρθοδόξων κατοίκων τῶν Νήσων, μία ἀκοίμητος φροντίδα διὰ τὰ ἱερὰ συμφέροντα τῶν τεσσάρων Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων καὶ μία ἄοκνη προσπάθεια διατηρήσεως καὶ διαφυλάξεως τῆς ἀποστολοπαραδότου πίστεως καὶ τῆς Φαναριωτικῆς Παραδόσεως.

ντὸς τῆς εὐρυτέρας αὐλῆς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τὰ Πριγκηπόννησα εἶχον πάντοτε μίαν ἐντυπωσιακὴν Χριστιανικὴν εὐσέβειαν ἀλλὰ καὶ γόνιμον παράδοσιν φιλανθρωπίας καὶ εὐποιίας. Ἀνέδειξαν εὐλαβεῖς κληρικοὺς ἀλλὰ καὶ πλῆθος εὐεργετῶν καὶ ἀνθρωπιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐμφορούμενοι ἀπὸ βαθύτατα αἰσθήματα ἀλληλεγγύης καὶ ἀγάπης διέθεσαν χρήματα διὰ νὰ κοσμήσουν τὰς τεσσάρας νήσους μὲ συμπαθεῖς ναούς, μονάς, σχολεῖα καὶ πλεῖστα ὅσα κοινωφελὴ ἱδρύματα.

Διὸ καὶ ἡ ἱστορικὴ ἐργασία Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πριγκηποννήσων, τοῦ ἐντιμολογιωτάτου Ἄρχοντος καὶ διακεκριμένου Καθηγητοῦ κ. Βασιλείου Σταυρίδου πεπειραμένου ἱστορικοῦ καὶ ἐρευνητοῦ τῆς ἱστορίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῶν Ἱερῶν αὐτοῦ Ἀρχιεπισκοπῶν καὶ Μητροπόλεων, τῆς ὁποίας ἐργασίας ἕνα σημαντικόν τμῆμα μεταφέρωμεν εις τον παρόντα ἱστότοπον, σὺν τοῖς ἄλλοις, εἶναι καὶ ἕνας φόρος εὐλαβείας πρὸς ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀειμνήστους κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, οἵτινες θεαρέστως καὶ λίαν ἀξιεπαίνως διηκόνησαν ἀπὸ διαφόρων θέσεων τὴν Ἱερὰν ταύτην Μητρόπολιν.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητὴς τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης


Ν
εκροὶ μέν
, πλὴν ζῶντες εἰς τὴν ψυχὴν ἡμῶν, καὶ ζῶντες διὰ παντός, καθ᾽ ὅσον ἡ ἀξιόλογος προσφορὰ αὐτῶν πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Γένος οὐδέποτε θὰ ἀποσιωποιηθῇ ἢ θὰ λησμονηθῇ.

χοντες ἑορτάσῃ δὲ αἰσίως τὴν ὀγδοηκονταετηρίδα τῆς ὑπὸ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ἱδρύσεως τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως, δοξάζομεν τὸν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας δι᾽ ὅσα ἀγαθὰ ἐπεδαψίλευσεν Οὗτος τῇ Θεοσώστῳ ταύτῃ Ἐπαρχίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, καθ᾽ ὅλην τὴν εὐλογημένην ταύτην χρονικὴν περίοδον.

Μὲ τοιαῦτα αἰσθήματα προτάσσοντες τὰς ὡς ἄνω ὀλίγας γραμμάς, ἀσμένως χαιρετίζομεν τὴν ἐπιμελημένην ταύτην ἔκδοσιν Η Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ τοῦ σεβαστοῦ ἡμῶν Καθηγητοῦ, ὤτινι καὶ συγχαίρομεν καὶ ὀλοκαρδίως εὐχαριστοῦμεν, εὐελπιστοῦντες ὅτι αὕτη ἀποβήσεται οὐ μόνον ἐπὶ προβολῇ τῶν Πριγκηποννήσων καὶ ἐπ᾽ ὠφελείᾳ πνευματικῇ τῶν ἐπισκεπτομένων ταῦτα εὐσεβῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ ἔσται συμβολὴ εἰς τὴν ἐν γένει ἱστορίαν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πόλεως ταύτης.

Πρίγκηπος, 25η Μαρτίου 2003.
Ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.
Τηλ. 2310 208 540

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ὑπὸ τοῦ σεβ. Μητρ. Πριγκηποννήσων κυροῦ Ἰακώβου

Τὰ Πριγκηπόννησα, ἤτοι τὰ ἐννέα ἱστορικὰ αὐτὰ νησιὰ τοῦ ἀρχιπελάγους τῆς Προποντίδος, συνδεδεμένα μὲ τὰ πρόσωπα καὶ τὰ πνευματικὰ καθιδρύματά των, εἶχον καταλάβει ἀπὸ τοὺς πρώτους ἤδη αἰῶνας τοῦ Χριστιανισμοῦ σημαντικὴν θέσιν καὶ σπουδαιότητα ἐν τῇ Μητρὶ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ Ὁμογενείᾳ τῆς Πόλεως.

λλὰ καὶ ἀργότερον ἡ ἀνεξιχνίαστος θεία Βουλὴ καὶ ἡ oἰκονομία τῆς θείας Προνοίας, ἡ ὑπερβάλλουσα τοὺς σχηματισμοὺς τῆς ἱστορίας, συνῆψε κατὰ τρόπον θαυμαστὸν τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῶν Ὀρθοδόξων μὲ τοὺς λαμπραδάμαντας αὐτοὺς τῆς Προποντίδος, τὰ ἱστορικὰ Πριγκηπόννησα. Πατριάρχαι σχολάζοντες καὶ Ἱεράρχαι διακεκριμένοι, ὡς καὶ κληρικοὶ παντὸς βαθμοῦ, ὅλοι μορφαὶ φωτειναί, μὲ ἀδιάλειπτον ἐνατένισιν τοῦ ὑπερβατικοῦ ἰδεώδους τῆς Ἐκκλησίας καὶ μὲ πίστιν φλογερὰν ἐγκατέλειπον, συνεπείᾳ τῶν τότε περιστάσεων, τὰ ὑψηλὰ ἀξιώματα καὶ τὰς ἐκ τούτων τιμᾶς καὶ ἀπεσύροντο εἰς τὰς ἀπωκισμένας τοῦ κόσμου μονάς, τὰς ἐνταῦθα ἱστορικὰς Ἱερὰς Μονάς, εἴτε εἴς τινα ταπεινὰ οἰκήματα τῶν Πριγκηποννήσων, ὅπου διῆγον βίον μοναστικὸν καὶ ἀσκητικόν, φιλοσοφοῦντες τὰ ἀνθρώπινα καὶ ἐνορῶντες τὰ θεῖα.

Σήμερον εὑρισκόμενοι εἰς τὰς νήσους ταύτας, νοερῶς ἀκούομεν  καὶ  ἀναγνωρίζομεν τὰ πάλλοντα εἰσέτι ἴχνη τῶν βημάτων τῶν ἐνδόξων τούτων ἀνδρῶν, τῶν ὁποίων ἡ ζωή, ἡ θεοφιλὴς δρᾶσις  καὶ  τὰ παθήματα ἀποτελοῦν διὰ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, διὰ τὸν Ἀρχιερατικὸν  καὶ  Ἱερατικὸν διάκοσμον αὐτοῦ  καὶ  διὰ τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα κεφάλαιον ἠθικὸν  καὶ  πνευματικὸν ἀνεκτίμητον  καὶ  κληρονομίαν τιμαλφῆ, ἡ ὁποία μεταβιβαζόμενη ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν, διδάσκει  καὶ  ζωογονεῖ.

Αὐτὴν τὴν ἱερὰν  καὶ  πολύτιμον κληρονομίαν τοῦ λαμπροῦ  καὶ  ἐνδόξου παρελθόντος τῶν Πριγκηποννήσων, τὸ ὁποῖον ἔχουν ὑφάνει καὶ δημιουργήσει σοφοὶ Πατριάρχαι, θεόφρονες Ἱεράρχαι καὶ διακεκριμένοι τοῦ Γένους λογάδες, εἰς τὰ γραφικὰ καὶ τερψίθυμα αὐτὰ νησιά, διαβιοῦντες, προσπαθοῦμεν σήμερον ἡμεῖς οἱ ἐπιζῶντες νὰ διατηρήσωμεν ζωηράν, κατὰ τὸ δυνατόν, ὑπὸ τὰς γνωστὰς συνθήκας, ἔχοντες πάντοτε βαθείαν συναίσθησιν καὶ συνείδησιν τῆς ἀξίας τῆς προγονικῆς ταύτης πνευματικῆς κληρονομίας.

ς ἐλέχθη καὶ ἀνωτέρω, τὰ Πριγκηπόννησα ἐπὶ δύο χιλιετίες ἦσαν ἀμιγῶς ἑλληνικὰ καὶ ὑπῆρξαν σημαντικαὶ ἑστίαι τῆς Ῥωμηοσύνης καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας γενικώτερον.

σαν πάντοτε ὑπερήφανα μὲ τὰς Ἐκκλησίας, τὰς Ἱερὰς Μονὰς καὶ τὰς Ἱερὰς Σκήτας, τὰς Σχολὰς καὶ τὰ λοιπὰ καθιδρύματα, μὲ τὸν κόσμον τῶν θαλασσινῶν, ἁλιέων καὶ καραβοκύρων, μία κοινωνία μὲ τὸν πλοῦτον καὶ τὴν πενίαν, μὲ τὰ ἐλαττώματα καὶ τὰς ἀρετὰς αὐτῆς, μὲ πολλὰς προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίας, ἀλλὰ ἄνθρωποι ἔξυπνοι καὶ ἁνήσυχοι, πλαισιωμένοι ἀπὸ τοὺς ἀριστοκράτας παραθεριστὰς καὶ ὅλον ἐκεῖνον τὸν δυτικὸν κόσμον καθηγητῶν καὶ διδασκάλων.

Τὸ νέον πόνημα ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ. Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ. ΤΟΜΟΣ Β' τοῦ Ἐντιμολογιωτάτου Ἄρχοντος καὶ σεβαστοῦ ἡμῶν Καθηγητοῦ κ. Βασιλείου Σταυρίδου, εἰδικοῦ ἱστορικοῦ καὶ ἐρευνητοῦ τῆς ἱστορίας τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἐπαρχιῶν αὐτῆς, ἀποτελεῖ συνέχειαν τῆς εὐγενοῦς αὐτοῦ διαθέσεως μεταδοῦναι εἰς τοὺς φιλομαθεῖς ἀναγνώστας τὸν θρησκευτικὸν παλμὸν τοῦ Ποιμνίου ὡς καὶ τὸν ἐκκλησιαστικὸν καὶ ἱστορικὸν χαρακτῆρα ἑνὸς ἑκάστου τῶν νησιῶν τούτων, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως κατὰ τὸ ἔτος τοῦτον εἰκοσαετοῦς ἀρχιερατείας καὶ πενταετοῦς ποιμαντορίας εἰς τὰ Πριγκηπόννησα τοῦ ταπεινῶς ὑπογράφοντος.

ν εὐγνωμοσύνῃ πρὸς τὸν Πανάγαθον Θεὸν προτάσσοντες τὰς ὡς ἄνω ὀλίγας γραμμὰς ἐκφράζομεν θερμὰς ἐπὶ τούτῳ εὐχαριστίας τῷ σεβαστῷ ἡμῶν Καθηγητῇ κ. Βασ. Σταυρίδῃ καθὼς καὶ τῇ Εὐγενέστατῃ Κυρίᾳ Μαρίᾳ Ἀποστολίδου, καλυψάσῃ τὴν ὅλην δαπάνην τοῦ τόμου, ὡς καὶ τοῦ προηγουμένου, καὶ εὐχόμεθα τοῖς φίλοις ἀναγνώσταις δαψιλῆ καὶ συνεχῆ τὴν ὠφέλειαν καὶ τὴν πνευματικὴν αὐτῶν οἰκοδομὴν καὶ στήριξιν.

Πρίγκηπος, 1ῃ  Ἰανουαρίου 2007