Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

  Θωμᾶς Σαββόπουλος ἐγεννήθη εἰς τὴν Νεάπολιν (Νέβσεχιρ) τῆς Καππαδοκίας τὸ 1889.

Τὴν πρώτην παίδευσιν συνεπλήρωσεν εἰς τὴν πατρίδα του. Τὴν θεολογίαν ἐσπούδασεν εἰς τὴν ἱερὰν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης, ὑπὸ τὴν ἐγγύησιν τοῦ Κολωνείας Πολυκάρπου (1906-1913). Ἐχειροτονήθη διάκονος εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης τὸν Σεπτέμβριον 1912 ἀπὸ τὸν σχολάρχην Σελευκείας Γερμανόν. Ὑπέβαλε τὴν ἐναίσιμον ἐπὶ πτυχίῳ διατριβὴν Ἡ περὶ Ἀντιχρίστου Διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως.

πηρέτησεν ὡς ἀρχιδιάκονος τοῦ Νικαίας Βασιλείου (τρίμηνον) καὶ κατόπιν ἀρχιδιάκονος καὶ γραμματεὺς τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ἐπὶ τῆς ἀρχιερατείας τοῦ Γρηγορίου (τετραετία, μέχρι Σεπτεμβρίου 1917).

πὶ Γερμανοὺ Ε´ προσελήφθη εἰς τὴν πατριαρχικὴν αὐλὴν τὸν Σεπτέμβριον 1917 ὡς τριτεύων καὶ κωδικογράφος τῆς ἱερᾶς συνόδου. Τὸ 1918 προήχθη εἰς ὑπογραμματέα τῆς ἱερᾶς Συνόδου. Μετὰ τὴν παραίτησιν τοῦ    Γερμανοῦ Ε´ (12 Ὄκτωβριου 1918) ἠναγκάσθη νὰ παραιτηθῇ τῆς ὑπογραμματείας καὶ νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰ πρότερα καθήκοντά του (- 19 Φεβρουαρίου 1922).

πὶ Μελετίου Δ´ ἐξελέγη μητροπολίτης Ἀνέων (19 Φεβρουαρίου 1922 - 2 Ἀπριλίου 1927). Ἐχειροτονήθη πρεσβύτερος εἰς τὴν Χαλκηδόνα ὑπὸ τοῦ Λεύκης Κωνσταντίνου καὶ ἐπίσκοπος εἰς τὸν πάνσεπτον Πατριαρχικὸν Ναὸν ὑπὸ τῶν μητροπολιτῶν Νεοκαισαρείας Πολυκάρπου, Ἀγκύρας Γερβασίου καὶ τοῦ ἐπισκόπου Λεύκης Κωνσταντίνου. Ἐχρημάτισε τοποτηρητὴς τῆς μεγάλης πρωτοσυγκελλίας (6 Ὀκτωβρίου 1923). Ἐκλήθη συνοδικὸς καὶ μέλος / πρόεδρος πατριαρχικῶν καὶ συνοδικῶν ἐπιτροπῶν.

Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων (2 Ἀπριλίου 1927 - 12 Μαρτίου 1946). Ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν εἰργάσθη εἰς τὴν ἐπαρχίαν ταύτην.

Μητροπολίτης Χαλκηδόνος (12 Μαρτίου 1946 - 18 Ὀκτωβρίου 1966). Ὑπηρέτησεν ἐδῶ ἐπὶ μίαν ὁλόκληρον εἰκοσαετίαν περίπου.

Προεδρεύων τῆς ἐνδημούσης συνόδου (18 Ὀκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 1948), κατὰ τὴν περίοδον ἀπὸ τῆς παραιτήσεως ἐκ τοῦ θρόνου Μαξίμου Ε´ μέχρι τῆς ἐκλογῆς τοῦ ἀπὸ Ἀμερικῆς Ἀθηναγόρου.

Πατριαρχικὸς ἐπίτροπος ἐπὶ τῆς πατριαρχείας Ἀθηναγόρου τρεῖς φορᾶς:

1 Νοεμβρίου 1948 - 26 Ἰανουαρίου 1949.
16 Νοεμβρίου - 16 Δεκεμβρίου 1959.
18 Ἰουνίου - 9 Αὐγούστου 1963.

σθενήσας βαρέως μετεφέρθη εἰς τὸ νοσοκομεῖον Βαλουκλῆ. Ὁ Χαλκηδόνος Θωμᾶς ἀπέθανε τὴν 18ην Ὀκτωβρίου 1966. Ἡ κηδεία του ἐτελέσθη τὴν 20ήν Ὀκτωβρίου 1966 εἰς τὸν καθεδρικὸν ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος ὑπὸ τοῦ ΚΠόλεως Ἀθηναγόρου καὶ τῆς ἱερᾶς συνόδου. Τὸν ἐπικήδειον ἐξεφώνησεν ὁ ὑπογραμματεὺς Παῦλος Μενεβίσογλου (Σουηδίας). Ὁ τάφος του εὑρίσκεται εἰς τὸ κοινοτικὸν νεκροταφεῖον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.

πὶ τῆς ἀρχιερατείας του ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ἡ 1500ετηρίς ἀπὸ τῆς συγκλήσεώς τῆς Δ´ εἰς τὴν Χαλκηδόνα Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451-1951) διὰ Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικὴς λειτουργίας εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος.