Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ

Καμμιὰ ἀπὸ τὰς ὑπάρχουσας εἰς τὰς Πριγκηποννήσους ἱερὰς μονὰς δὲν εἶναι ἐπαρχιακή, συνδεόμενη πρὸς τὴν ἱερὰν μητρόπολιν Πριγκηποννήσων.

πὸ αὐτὰς ἡ εἰς τὴν Πρώτην μονὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ εἰς τὴν Ἀντιγόνην ὁμοίως μονή, ἡ εἰς τὴν Χάλκην μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ σκήτη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καὶ τὸ κελλίον τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ αἱ εἰς τὴν Πρίγκηπον μοναὶ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἶναι πατριαρχικοὶ καὶ σταυροπηγιακοί, ὑπαγόμενοι εἰς τὴν πατριαρχικὴν μοναστηριακὴν ἐπιτροπήν.

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.

εἰς τὴν Ἀντιγόνην μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Καρύπη συνδέεται πρὸς τὴν ἱερὰν μονὴν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου εἰς τὴν Πελοπόννησον, ἡ εἰς τὴν Χάλκην μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κρημνοῦ τελεῖ ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Ἰεροσολύμων, ἡ δὲ μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κουδουνᾶ εἰς τὴν Πρίγκηπον ἀνήκει εἰς τὴν ἱερὰν μονὴν τῆς Ἁγίας Λαύρας Πελοποννήσου.