Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ

ς πρὸς τὰ σχολεῖα, συνολικὰ ἡ ἐπαρχία Πριγκηποννήσων τὸ 1925/1926 εἶχε σχολεῖα 4, μὲ μαθητὰς 234, μαθητρίας 220, σύνολον 454, διδασκάλους 7, διδασκάλισσας 6, τούρκους διδασκάλους 5.

ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ

Τὸ 1951/1952, μαθηταὶ 96, μαθήτριαι 107, σύνολον 203.

Τὸ 1961/1962, μαθηταὶ 107, μαθήτριαι 115, σύνολον 222.

Τὸ 1971/1972, μαθηταὶ 42, μαθήτριαι 41, σύνολον 83.

Τὸ 1981/1982, σύνολον 8.

Τὸ 1985/1986, μαθηταὶ 3, μαθήτριαι 1, σύνολον 4.

Τὸ 1988/1989, σύνολον 2.

Τὸ 1996/1997 σύνολον 6.    

Τὸ δὲ 2002/2003 σύνολον 4.
 

ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ