Είσοδος Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Σεβάσμιοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας εὐσεβῆ,

Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας ηὐδόκησεν ἵνα εἰς ἐμὲ τὸν ἐλάχιστον ἐν τῇ χορείᾳ των ἐνταῦθα ἱεραρχῶν ἐπιστηθῇ τοῦ Παναγιωτάτου ἡμῶν Αὐθέντου καὶ Δεσπότου ἡ πρόκρισις καὶ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερὰς Συνόδου προσενεχθῇ ἡ ὁμόφωνος ψῆφος, ἡ καλέσασά με ἐπὶ τὴν ποιμαντορίαν τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ἥτις ἔχει τὴν δαψιλῆ εὐλογίαν νὰ εὑρίσκεται πλησίον τῆς Ἱερᾶς ταύτης Καθέδρας τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὁμοῦ μετὰ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Χαλκηδόνος καὶ Δέρκων νὰ πλαισιώνουν αὐτήν.

Δοξολογῶ τὸν Πανάγαθον Θεόν, καθ᾽ ὅτι ἀφοῦ πρὸ δεκαπενταετίας μὲ ἠξίωσε νὰ λάβῳ τὸ μέγα καὶ ὑψηλὸν ἀξίωμα τοῦ Ἀρχιερέως μὲ καθιστᾶ σήμερον παρουσίᾳ τῆς σεπτῆς Κορυφῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, τῆς σεβάσμιας Ἱεραρχίας, τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, ποιμένα καὶ διδάσκαλον τῆς Ἁγιωτάτης ταύτης Μητροπόλεως, τὴν ὁποίαν παιδιόθεν, ἱεροσπουδαστὴς ἔτι εἰς τὴν Χάλκην, εἰς τὰ γραφικὰ τοπία τῶν μαγεμένων τούτων νησιῶν ἐπὶ ἑπταετίαν ἐθαύμασα καὶ ἔζησα ἐκ τοῦ σύνεγγυς.

Εὐχαριστίαν ὅθεν καὶ προσκύνησιν ἀναπέμπω τῷ ἐν Τριάδι ὑμνουμένῳ καὶ δοξαζομένῳ Κυρίῳ καὶ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι ἐμὲ τὸν ἐλάχιστον, ηὐδόκησεν ἐν τῷ ἐλέει Αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσεν εἰς τὸ ποιμαντορικὸν τοῦτο ἔργον.

Εὐγνώμονας εὐχαριστίας καὶ ἀφοσίωσιν ὁμολογῶ πρὸς τὸν συμπροσευχόμενον σεπτὸν Προκαθήμενον καὶ Ἀρχηγὸν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον, τὸν ἐνδεδειγμένον εἰς τὰς σημερινὰς μεγάλας καὶ δύσκολους περιστάσεις, τὸν ἀπὸ Θεοῦ παρασκευασμένον διὰ τὴν σύγχρονον πορείαν καὶ μαρτυρίαν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ ἐν συνεχείᾳ ἅπασαν τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν διὰ τὴν ἀγάπην καὶ ἐμπιστοσύνην αὐτῆς.

Θὰ ἐπεθύμουν κατὰ τὴν ἱερὰν ταύτην στιγμὴν νὰ εὑρίσκεται συμπροσευχόμενος καὶ ὁ δοκιμαζόμενος ἐπὶ κλίνης ἀσθενείας σεβαστὸς ἀδελφὸς Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἰωακεὶμ μετὰ τοῦ ὁποίου παιδιόθεν συνεδεόμην. Ἀνεξιχνίαστοι ὅμως αἱ βουλαὶ τοῦ Θεοῦ.

ναμιμνήσκομαι ἐν βαθυτάτῃ συγκινήσει τῆς μνήμης τῶν ἀειμνήστων γονέων μου ὡς καὶ τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, Ἰκονίου κυροῦ Ἰακώβου καὶ Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου καὶ ἐξαιτοῦμαι τὰς εὐχὰς καὶ τὴν εὐλογίαν των.

Χάριτας καὶ εὐγνωμοσύνην ὀφείλω πρὸς τὴν ἐκθρέψασάν με ἐν Χάλκῃ Ἱερὰν Θεολογικὴν Σχολὴν καὶ τοὺς σεβαστοὺς καθηγητάς μου ἐν αὐτῇ.

πιθυμῶ νὰ μνησθῷ καὶ νὰ ἀπευθύνῳ εὐλαβῆ χαιρετισμὸν εἰς τὸν ἄμεσον προκάτοχόν μου ἤδη Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομήδειας κ. Συμεών, γόνον τῆς Πριγκήπου, ποιμάναντα ἐπαξίως τὴν Ἱερὰν ταύτην Μητρόπολιν ἐπὶ μίαν εἰκοσαετίαν περίπου, καὶ τοὺς λοιποὺς σεβαστοὺς προκατόχους μου, φιλοτίμως καὶ θεαρέστως ἀρχιερατεύσαντας ἐν τῇ θεοσώστῳ ταύτῃ ἐπαρχίᾳ.

Κατὰ τὴν ἔπισημον ταύτην στιγμὴν ἡ προσοχή μου στρέφεται καὶ πρὸς τὰς ἐνταύθα κρατικὰς καὶ δημαρχικὰς ἀρχάς, αἴτινες μέχρι σήμερον ἐπέδειξαν ἴδιαιτερον ἐνδιαφέρον καὶ ἀγάπην πρὸς τοὺς ἐνταῦθα ὁμογενεῖς καὶ πρὸς ταπροβλήματα αὐτῶν.

Εὐχαριστῶ ἐπίσης τὰς ἐνταῦθα Ἑλληνικὰς Προξενικὰς Ἀρχὰς ὡς καὶ τοὺς κληρικοὺς καὶ Ἐπιτρόπους μετὰ τῶν ὁποίων ἔσχον θαυμασίαν συνεργασίαν ἐν τῇ ἄχρι τοῦδε ἀρχιερατικῇ διακονίᾳ μου καὶ εὔχομαι τὸν αὐτὸν ζῆλον καὶ ἐνθουσιασμὸν νὰ συναντήσῳ καὶ νὰ ἐχῳ καὶ εἰς τοὺς ἐνταῦθα κληρικοὺς καὶ Ἐπιτρόπους μας.

Η Α.Θ.Π. ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΔΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ κ. ΙΑΚΩΒΟΥ. ΤΟΝ ΣΥΝΩΔΕΥΟΥΝ Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. κ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ.

πευθυνόμενος δὲ πρὸς τὰ ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ταύτῃ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας λέγω ὅτι τὸ ἅγιον ἔργον, εἰς τὸ ὁποῖον ἐκλήθην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς φωνῆς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ διακονήσῳ τὰς κοινὰς πνευματικὰς ἀνάγκας καὶ τὰ προβλήματα τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως, ἀλλὰ καὶ τοῦ καθ᾽ ἑνός Σας ἰδιαιτέρως. Σᾶς παρακαλῶ νὰ κρούετε ἐλευθέρως τὴν θύραν τῆς Μητροπόλεως.

ρχομαι πλησίον Σας ὄχι μόνον ὡς ἁπλοὺς τελεστὴς τῶν θαυμασίων τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ ἐν τῷ μέτρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως νὰ ποιμάνῳ, δηλαδὴ νὰ διακονήσῳ ὕπευθύνως τὸ ἐναπομείναν μικρὸν ποίμνιον τῶν τεσσάρων νησιῶν εἰς καιροὺς δυσχειμέρους πλὴν ὅμως καὶ μὲ πολλὰ εὐοίωνα σημεῖα καὶ προσδοκίας διὰ τὴν αὔριον.

ναγνωρίζω πόσον λεπτὸν καὶ δύσκολον εἶναι τὸ ἔργον τοῦτο, τὸ ὁποῖον ἀναλαμβάνω ἀπὸ τῆς στιγμῆς ταύτης ἀνερχόμενος τὰς βαθμίδας τοῦ ἱεροῦ τούτου θρόνου, διότι γνωρίζω καλῶς τί ἀνεκτίμητον ἀξίαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἔχει ἡ ψυχὴ καὶ τοῦ τελευταίου ἀνθρώπου καὶ ἀκόμη γνωρίζω ἐπίσης καλῶς ὅτι διὰ τὸν καθ᾽ ἕνα ἐξ ὑμῶν θὰ ἀποδώσῳ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

Εἶχα τὸ εὐτύχημα κατὰ τὰ τελευταία ἔτη μὲ τὰς κατὰ καιροὺς ἐπισκέψεις καὶ λειτουργίας ἐνταῦθα νὰ γνωρίσῳ τὴν εὐλάβειάν Σας, τὴν φιλοτιμίαν Σας καὶ κυρίως τὴν ἀφοσίωσίν Σας πρὸς τὰς παραδόσεις τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ πρὸς τὸ σεπτὸν πρόσωπον τοῦ Προκαθημένου αὐτῆς. Αὕτη εἶναι σήμερον καὶ ἡ πρώτη νουθεσία καὶ προτροπή μου Στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς παραδόσεις ἅς ἐδιδάχθητε ἀπὸ τοὺς πατέρας μας. Καὶ βεβαίως τὸν δρόμον τοῦτον βαδίζοντες, ἀσφαλῶς θὰ αἰσθάνεσθε πάντοτε τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ψυχικὴν γαλήνην καὶ εὐτυχίαν.

Εἰς τὴν ἰδικήν σας εὐσέβειαν καὶ τὰς ἀρετὰς ἔρχομαι νὰ προσθέσῳ τὴν ἰδικήν μου διακονίαν, διὰ νὰ συνεχίσωμεν καὶ νὰ καλλιεργήσωμεν ἔτι περισσότερον τὰς ὡραίας πνευματικὰς παραδόσεις τῶν τεσσάρων τούτων εὐλογημένων Νησιῶν τῆς Προποντίδος.

Θεὸς ἄς εὐλόγησῃ τὴν κοινὴν ἐνταῦθα Χριστιανικὴν ζωὴν ποιμένος καὶ ποιμνίου, ἡ ὁποία ἄρχεται ἀπὸ σήμερον.

ΦΑΝΑΡΙΟΝ, Πατριαρχικὸς οἶκος καὶ Ναὸς
ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ, Ἅγιος Δημήτριος

Τὰ κατὰ τὴν ἐκλογὴν (Φανάριον, Τρίτη, 25 Ἰουνίου 2002) καὶ τὴν ἐνθρόνισιν (Πρίγκηπος, Ἅγιος Δημήτριος, Σάββατον, 13 Ἰουλίου 2002) τοῦ ἀπὸ Λαοδικείας, μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ἰακώβου Σωφρονιάδου. Παρὼν ὁ ΚΠόλεως Βαρθολομαῖος. 

ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων ἐν χηρείᾳ διατελούσης, ἅτε δὴ τοῦ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντος Μητροπολίτου Συμεὼν μετατεθέντος εἰς τὴν Μητρόπολιν Νικομηδείας, ἡμεῖς οἱ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον συγκροτοῦντες Ἀρχιερεῖς, μετὰ τὴν γενομένην καὶ προβολὴν τριῶν ὑποψηφίων, τῶν μᾶλλον καταλλήλων εἰς τοῦτο, ἤτοι τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λαοδικείας κ. Ἰακώβου, Μυριοφύτου κ. Εἰρηναίου καὶ Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, κατελθόντες ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἀδείᾳ καὶ προτροπῇ τοΰ Παναγιωτάτου καὶ Σεβασμιωτάτου ἡμῶν Αὐθέντου καὶ Δεσπότου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καὶ ψήφους κανονικὰς προβαλόμενοι τῇ ἐπικλήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος, εἰς ἐκλογὴν τοῦ ἀξίου ἐκ τῶν τεθέντων τριῶν ὑποψηφίων προσώπου, προεκρίναμεν τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λαοδικείας κ. Ἰάκωβον.

φ᾽ ᾧ καὶ εἰς ἔνδειξιν διηνεκῆ καὶ μόνιμον παράστασιν κατεστρώθη τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐν τῷδε τῷ Ἱερῷ Κώδικι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

ν ἔτει σωτηρίῳ 2002, κατὰ μήνα Ἰούνιον (κε´).

πινεμήσεως Ι´.

Ὁ Κολωνείας Γαβριήλ
Ὁ Πέργης Εὐάγγελος
Ὁ Θεοδωρουπόλεως Γερμανός
Ὁ Ἠλιουπόλεως Ἀθανάσιος
Ὁ Τρανουπόλεως Γερμανός (ἔχων καὶ τὴν ψῆφον  τοῦ ἀδελφοῦ Ἁγίου Λύστρων κ. Καλλινίκου)
Ὁ Σελευκείας Κύριλλος (ἔχων καὶ τὴν ψῆφον  τοῦ ἀδελφοῦ Ἁγίου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου)
Ὁ Φιλαδελφείας Μελίτων (ἔχων καὶ τὴν γνώμην  τοῦ ἀδελφοῦ Ἁγίου Μετρῶν καὶ Ἀθύρων κ. Θεοκλήτου)
Ὁ Σεβαστείας Δημήτριος
(ἔχων καὶ τὴν ψῆφον τοῦ ἀδελφοῦ Ἁγίου Λαοδικείας κ. Ἰακώβου) 

ΜΙΚΡΟΝ ΜΗΝΥΜΑ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
 

ερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

ν βαθείᾳ χαρᾷ, ἀγάπῃ καὶ τιμῆ ἀγγέλλομεν ὑμῖν καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης τὴν κατόπιν ἡμετέρας προβλήσεως ὁμόφωνον ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου ἐκλογὴν τῆς ὑμετέρας ἱερότητος εἰς τὸν Θρόνον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κενωθέντα κατόπιν τῆς προαγωγῆς τοῦ μέχρι τοῦδε κατόχου αὐτοῦ Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ Μητροπολίτου κυρίου Συμεὼν εἰς τὴν Γεροντικὴν Ἐπαρχίαν Νικομηδείας. Ἡ Ἐκκλησία ἀπέβλεψεν εἰς τὴν ὑμετέραν Ἱερότητα ἐν τῇ βεβαιότητι ὅτι αὕτη, μὲ τὴν ἀφοσίωσιν καὶ ἀγάπην αὐτῆς πρὸς τὸ καθῆκον καὶ τὸν ζῆλον περὶ τὴν ἐκτέλεσιν αὐτοῦ, θὰ εὐδοκίμησῃ ὡς ποιμενάρχης μιᾶς ἐκ τῶν ἐλαχίστων, κρίμασιν οἷς ὁ Κύριος οἶδεν, ζωσῶν μετὰ ποιμνίου ἐπαρχιῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἡμῶν, ἥτις χρήζει ἀνασυγκροτήσεως, προϋποθετούσης δρᾶσιν καὶ κόπον καὶ δαπάνας, ἄτινα ἡ ὑμετέρα ἀγάπη πεπείσμεθα ἅπαντες ἐνταῦθα ὅτι θὰ διάθεσῃ καὶ θὰ ἑξεύρῃ καὶ θὰ ἐκδαπανηθῆ, εἰς δόξαν Θεοῦ, ἔπαινον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ οἰκοδομὴν ἐν παντὶ τοῦ προσφιλοῦς καὶ ἠμῖν ποιμνίου ὑμῶν.

ν χρησταῖς, λοιπόν, προσδοκίαις καὶ ἐλπίσι διὰ μίαν ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν, ἥτις θὰ χαροποίησῃ καὶ τὴν ἐνταῦθα ὁμογένειαν ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῆς, συγχαίρομεν τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι διὰ τὴν πρόκρισιν, εὐχόμεθα λαμπρὰν τὴν προετοιμαζομένην τελετὴν τῆς ἐνθρονίσεως αὐτῆς καὶ ἐπικαλούμεθα ἐπὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν καὶ τὸ ἐπὶ αἰσίοις οἰωνοῖς ἀναλαμβανόμενον ποιμαντορικὸν ἔργον ὑμῶν δαψιλῆ τὴν χάριν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ.

ξιος!

ΜΙΚΡΟΝ ΜΗΝΥΜΑ
ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
 

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Συγκίνησις βαθυτάτη καὶ ἀνέκφραστος συνέχει μὲ ὅλον ἐπὶ τὰ ἐπ᾽ ἐμοὶ τελεσιουργούμενα ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, καθ᾽ ἅς ἐκλήθην ὑπὸ τοῦ θεοῦ, διὰ τῆς φωνῆς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, νὰ διακονήσῳ τὰς πνευματικὰς ἀνάγκας καὶ τὰ προβλήματα τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων.

ψίστη ἡ προσγενομένη μοι τιμὴ καὶ διάκρισις δι᾽ ὅ καὶ ὑποβάλλω πρὸς τὴν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα καὶ τὴν περὶ Αὐτὴν χορείαν τῶν τιμίων Ἱεραρχῶν εὐγνώμονας εὐχαριστίας.

ν τῷ ἱερῷ τούτω χώρῳ, ἔνθα ἡ ἐκκλησιαστικὴ σκέψις μεταρσιοῦται εἰς ἀποφάσεις καὶ ὡς ἄλλη πάλλουσα καρδία μεταγγίζει τὴν ζωὴν εἰς ὅλον τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἐπισήμως ὑποβάλλω τὴν ἱερὰν διαβεβαίωσιν ὅτι θὰ ἀφιερώσῳ ὅλην μου τὴν ὕπαρξιν εἰς διακονίαν, ἐπαγρύπνησιν καὶ προφυλακὴν τῶν τιμίων συμφερόντων τῆς λαχούσης μοι Ἐπαρχίας Πριγκηποννήσων καὶ εἰς προαγωγὴν τῆς ζωῆς, τοῦ ἔργου καὶ τοῦ κύρους αὐτῆς, οὐδεμιᾶς φειδόμενος πρὸς τοῦτο προσπαθείας καὶ θυσίας.

Πολλὰ τὰ ἔτη Σας Παναγιώτατε Δέσποτα!

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ κ. ΙΑΚΩΒΟΥ

Σάββατον 13 Ἰουλίου τοῦ 2002 ὥρα 6 παρὰ 5 μ.μ. τρέχει μιὰ ἅμαξα πρὸς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου. Τὸ ποδοβόλημα ὅμως τῶν ἀλόγων καλύπτεται ἀπότομα ἀπὸ τὴ χαρμόσυνον κωδωνοκρουσία τοῦ ναοῦ. Σταματᾶ ἡ ἅμαξα καὶ κατεβαίνει ὁ Ὑψηλὸς Ἐπισκέπτης. Ἦλθε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος γιὰ νὰ εὐλογήσῃ, τιμήσῃ, ἐνθαρρύνῃ, ἐνισχύσῃ τὸ νέο Ποιμενάρχη, ποὺ ἐνθρονίζεται σήμερον. Προχωράει ἀνάμεσα ἀπὸ τὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα, ἀνάβει τὸ κερί Του, προσκυνᾶ τὴν εἰκόνα τοῦ Προστάτου Ἁγίου Του, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, μιὰ καὶ τὸ κοσμικό Του ὄνομα τὸ εἶχε δανειστεῖ ἀπ᾽ Αὐτὸν καὶ εἰσέρχεται στὸ Ἱερὸ Βῆμα γιὰ νὰ συμπροσευχηθῇ κατὰ τὴν τελετὴν τῆς Ἐνθρονίσεως.

ρα 6 μ.μ. ἀκριβῶς ἐπαναλαμβάνεται ὁ ἴδιος θόρυβος. Ὁ καλπασμὸς τῶν ἀλόγων, τὸ καμπανάκι τῆς ἅμαξας κι ὅλα πάλι καλύπτονται ἀπὸ τὶς εὐφρόσυνες καμπανιὲς τῆς ἐκκλησίας. Κατεβαίνει τώρα ἀπὸ τὸ ἱππήλατο ὄχημα ὁ νέος Μητροπολίτης τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας ὁ Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος. Ὁ ἐπάξιος διάδοχος τοῦ Σεβ. Μητρ. Γέροντος Νικομηδείας κ. Συμεών. Ἡ διαδοχὴ εἶναι φαινόμενο φυσικό...

Εἰσέρχεται εὐθυτενὴς στὸ Ναό, μαζί του μπαίνει καὶ ὁ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικὸς Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στὴν Πόλη μας, ἐνδύεται ὁ νέος Ποιμενάρχης τὸ μανδύα, ἀνέρχεται στὸν Ἀρχιερατικὸ θρόνο καὶ βάζει Εὐλογητός ....

Μουσικ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης, Ἄρχ. Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ οἱ περιστοιχίζοντες διακεκριμένοι Ἱεροψάλτες ψάλλουν τὰ ἀπολυτίκια:
Εὐλογητὸς εἰ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν
Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις
Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν Παρθενίαν ἐφύλαξας
Ὡς τοῦ Κυρίου Μαθητής, ἀνεδέξω Δίκαιε κι ἄλλα, στὴ συνέχεια πανηγυρικότατα ψάλλεται ἡ Δοξολογία, μὲ τὰς αἰτήσεις δὲ τῶν διακόνων τελειώνει ἡ ἀκολουθία τῆς ἐνθρονίσεως, ἡ ὁποία πανθομολογουμένως ἐτελέσθη μὲ πλείστη λαμπρότητα, ἱεροπρέπεια καὶ τάξη.

Παρέστησαν σ᾽ αὐτὴν συμπροσευχόμενοι ὅλοι οἱ Σεβ. Συνοδικοὶ καὶ μὴ Μητροπολίτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πλεῖστοι ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καὶ μοναχοὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, τοπικοὶ παράγοντες, Κληρικοί, ἐκπρόσωποι ξένων δογμάτων, σύσσωμος ἡ Πατριαρχικὴ αὐλή, ὁ ἱερὸς Κλῆρος τῆς Ἐπαρχίας Πριγκηποννήσων, Κληρικοὶ τῆς Ἁγίας Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῆς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, οἱ ἐνταῦθα Ἄρχοντες ὀφφικίαλοι, ἐκπρόσωποι Κοινοτήτων, Ἱδρυμάτων, οἱ ἐκπαιδευτικοὶ τῆς Ὀμογενείας καὶ πλῆθος κόσμου, ποὺ προσήλθαν μὲ τὴν παρουσία καὶ τὴ συμπροσευχή τους νὰ τιμήσουν τὸ νέο Ποιμενάρχη.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τῆς ἐνθρονίσεως ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Μάξιμος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνωσε κατὰ τὴν τάξη, ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος τὸ Σεπτὸν Πατριαρχικὸν καὶ Συνοδικὸν Γράμμα Εἰδήσεως.

Τὸ νέο Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβο προσφωνεῖ τώρα ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βασίλειος Καρατζίκος. Εὐθὺς ἀμέσως ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Λαιμόπουλος. Στὴ συνέχεια τὸ λόγο ἔχει ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελόπουλος, Καθηγητὴς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, ὁ ὁποῖος ὀμιλεῖ μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Σχολῆς, τοῦ Ἱδρύματος Θρησκευτικοῦ προγραμματισμοῦ Καρίπειον Μέλαθρον, τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Γραμμή καὶ ὁ Ἐντιμ. κ. Δημήτριος Μαντατζίογλου ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Συλλόγου Πριγκηπιανῶν Ἅγιος Γεώργιος Κουδουνᾶς, ποὺ ἑδρεύει στὴν Ἀθῆνα.

Τέλος ὁ νέος Ποιμενάρχης ἀνέγνωσε τὸν ἐνθρονιστήριον λόγον του. Μελωδικότατα ψάλλεται στὴ συνέχεια ἀπὸ τοὺς χοροὺς ὁ Πολυχρονισμὸς τοῦ νέου Ποιμενάρχου. Εὐθὺς ἀμέσως ἡ Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ Ἱ. Βῆμα καὶ στὸ μέσον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ (ὁ ὁποῖος ἄνοιξε τὶς πύλες του γιὰ τὴν ἐνθρόνιση μετὰ ἀπὸ παρέλευση χρόνων), συγχαίρει τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον. Τὸ ἐκκλησίασμα δὲ ἀναφωνοῦσε στὸ μεταξὺ μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ χαρά τὸ ΑΞΙΟΣ.

ὅλη τελετὴ τῆς ἐνθρονίσεως λήγει διὰ τῆς εὐλογίας πρὸς τοὺς πιστοὺς τοῦ νέου Ποιμενάρχου, ὁ ὁποῖος πρῶτα δέχτηκε τὰ συγχαρητήρια τοῦ Κλήρου καὶ μετέπειτα τὰ σέβη καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ λαοῦ γιὰ μακροημέρευση, δύναμη καὶ ἐνίσχυση πρὸς συνέχιση τῆς πολυευθύνου διακονίας του.

πακολούθησε δεξίωση στὸν περίβολον τοῦ Ναοῦ.

Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος διακρίνεται γιὰ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πιστότητά του πρὸς τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τοὺς ἁπλοὺς τρόπους, γιὰ τὴν ἀφιλοχρηματία του. Εἶναι ἀξιοπρεπής, κοινωνικός, ἀριστοκράτης, λάτρης τοῦ ὡραίου καὶ τοῦ εὐπρεποῦς, τὸ ἔμφυτο αὐτὸ χάρισμά του τὸ ἀπέδειξε μὲ τὴν ἀνακαίνιση ὅλων τῶν ναῶν τοῦ Κερατίου Κόλπου, ὅπου γιὰ μιὰ δεκαπενταετία ὑπῆρξε Ἐπόπτης τῆς περιοχῆς, τῆς Παλαιᾶς Πόλης.

Προσδοκοῦμε ὅτι θὰ προσφέρει πολλὰ καὶ στὰ Πριγκηπόννησα μὲ τὰ προσόντα καὶ μὲ τὴν ἐργατικότητά του.

ακώβου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἀγιωτάτης Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου Προποντίδος ἡμῶν δὲ Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ.

Απογευματινή: Τετάρτη 17 Ἰουλίου 2002, 

Εὐστάθιος Ἀρσενιάδης
Καθηγητής