Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΕΔΡΑ

Κατὰ τὴν ἀκολουθήσασαν 80ετίαν ὀκτὼ ἱεράρχαι ἀνῆλθον εἰς τὸν θρόνον τῶν Πριγκηποννήσων , μὲ ἔδραν αὐτῶν κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον τὴν Πρίγκηπον .

πὶ ἐν διάστημᾳ μόνον ὁ Πριγκηποννήσων Ἀγάπιος (1977-1979) μετέφερε τὴν ἕδραν τῆς μητροπόλεως εἰς τὴν Ἀντιγόνην , ὁ δὲ Πριγκηποννήσων Καλλίνικος (1979-1985) εἰς τὴν νῆσον Χάλκην.

πειδὴ δὲν ὑπῆρχεν μητροπολιτικὸν μέγαρον, αἱ ἑκάστοτε κατοικίαι τῶν ἱεραρχῶν Πριγκηποννήσων ἀπετέλουν καὶ τὴν ἕδραν τῆς μητροπόλεως.

Πριγκηποννήσων Καλλίνικος διεσκεύασε καταλλήλως τὰ εἰς τὸν αὐλόγυρον τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Παναγίας εἰς τὴν Πρίγκηπον κελλία καὶ ἐγκατέστησεν ἐκεῖ , τὴν ἕδραν τῆς μητροπόλεως. Οἱ χῶροι βεβαίως εἶναι ἁπλοί, ἀλλ᾽ ἐξυπηρετοῦν τὸν σκοπὸν διὰ τὸν ὁποῖον ἐχρησιμοποιήθησαν .

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ.