Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ἱερὰ μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου φιλοξενεῖται ἡ ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ (1844-1971), μὲ τὴν περίφημον βιβλιοθήκην της. Ἀπὸ τοῦ 1923 καὶ ἑξῆς οἱ ἑκάστοτε σχολάρχαι ἢ σχολαρχεύοντες ἐπετέλουν καὶ τὰ καθήκοντα τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς ταύτης:

1. Μελέτιος Δουκάκης, ἀρχιμανδρίτης, 1923-1924.
2. Ἰωακεὶμ Πελεκάνος, ἀρχιμανδρίτης, μητρ. Σταυρουπόλεως, 1924-1931.
3. Ἀλέξανδρος Ζῶτος, ἐπίσκοπος Τραχείας, 1932.
4. Αἰμιλιανὸς Παπαδημητρίου, ἐπίσκοπος Μιλήτου, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, 1932-1942.
5. Χρυσόστομος Κορωναῖος, ἀρχιμανδρίτης, μητροπολίτης Νεοκαισαρείας, 1942-1950.
6. Ἰωάννης Παναγιωτίδης, διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου, προσωρινῶς, 1950.
7. Ἐμμανουὴλ Φωτιάδης, μέγας πρωτονοτάριος, προσωρινῶς, 1950 -1951.
8. Ἰάκωβος Στεφανίδης, μητροπολίτης Ἰκονίου, 1951-1955.
9. Μάξιμος Ῥεπανέλλης, ἀρχιμανδρίτης, μητρ. Σταυρουπόλεως, 1955 -, ἐπὶ μίαν 35ετίαν περίπου. Θάνατος τὸ 1991.
10. Γερμανὸς Ἀθανασιάδης, μητρ. Θεοδωρουπόλεως, 1991-1995.
11. Ἀπόστολος Δανιηλίδης,  μητρ.  Μοσχονησίων,  21  Δεκ.   1995  / 1996.

Εἰς   τὴν   συνέχειαν   ἀκολουθεῖ   ἕνας   κατάλογος   τῶν   θεολόγων καθηγητῶν τῆς σχολῆς:

Διάκονος Χριστόφορος Προδρομίτης, 1852-1854
Διάκονος Ἀγαθάγγελος, 1855-1856 (;)
Διάκονος Γρηγόριος Γῶγος, 1856-1864
Διάκονος Κωνσταντῖνος ἢ Κωνστάντιος Πληζιώτης, 1861-1865
Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Ἀναστασιάδης, 1867-1875
Ἀρχιμανδρίτης Ἰλαρίων Κανάκης, 1871-1883
Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ζιγαβηνός, 1872-1884
Διάκονος Κωνσταντῖνος Βαφείδης, 1872-1878
Βασίλειος Γεωργιάδης, 1872-1880
Ἀρχιμανδρίτης Φιλάρετος Βαφείδης, 1875-1888
Ἀρχιμανδρίτης Εὐμένιος Ξηρουδάκης, 1880-1886
Φίλιππος Παπαδόπουλος, 1881-1888
Ἀρχιμανδρίτης Μιχαὴλ Κλεόβουλος, 1883-1888, 1898
Ἀρχιδιάκονος Φώτιος Ἀλεξανδρίδης, 1888-1889
Βασίλειος Ἀντωνιάδης, 1890-1926
Ἀρχιμανδρίτης Γερμανὸς Καραβαγγέλης, 1891-1896
Διάκονος Γερμανὸς Βασιλάκης, 1892-1894 (;)
Χρίστος Ἀνδροῦτσος, 1895-1897, 1901-1905
Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Εὐστρατίου, 1896-1922
Παντολέων Κομνηνός, 1896-1923
Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Γεωργιάδης, 1899-1914
Διάκονος / ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος Στεφανίδης, 1912-1922
Ἰωάννης Γ. Παναγιωτίδης, 1924-1962
Ἀπόστολος Μέξης, 1931-1935
Γεώργιος Ἀναστασιάδης, 1934 / 1940-1971
Ἐμμανουὴλ Φωτιάδης, 1934 / 1940-1971
Παῦλος Σιδερίδης, 1940-1949
Ἀριστείδης Πασαδαῖος, 1947-1971
Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος, 1950-1971

Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος, 1950-1971 - Καθηγητής Ι.Θ. Χάλκης.

Μύρων Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης, 1951-1971
Κωνσταντῖνος Β. Καλλίνικος, 1951-1971
Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, 1951-1971
Εὐάγγελος Φουντόπουλος, 1951-1971
Διάκονος Ἰάκωβος Τενεδιός, 1962-1964
Διάκονος Ἀθανάσιος Παπᾶς, 1965-1971
Ἀρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος Χαρισιάδης, 1966-1971.

Δυστυχῶς τὸ 1971, κατόπιν ἀνωτέρας ἐντολῆς, ἔκλεισε τὰς πύλας της τὸ θεολογικὸν τμῆμα τῆς σχολῆς καὶ τοιουτοτρόπως αὐτὴ εἰσῆλθεν εἰς μίαν νέαν περίοδον ἀγνώστου μέχρι σήμερον διαρκείας.

ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ.

Τὸ ἔτος 1944 εἶχε συμπληρωθῆ μιὰ 100ετία ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς σχολῆς (1844-1944). Ἀλλὰ λόγῳ τοῦ β´ παγκοσμίου πολέμου (1939-1945) δὲν ἑωρτάσθη ἡ ἐπέτειος αὕτη. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ὅμως ἐξεδόθη ἕνα πανηγυρικὸν τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 19 (1944-) 289-380, εἰς τὸ ὁποῖον συνειργάσθησαν διάφοροι συγγραφεῖς.

Ὁ σεβ. Μητρ. Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος.

Κατ᾽ ἀπόφασιν τῆς Ἐκκλησίας ἐτελέσθη ὁ ἑορτασμὸς τῶν 150 χρόνων ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης (1844-1994) εἰς τὴν ἱερὰν μονὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καὶ τὸ Φανάριον, 28-31 Αὐγούστου 1994, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ ΚΠόλεως Βαρθολομαίου.

πίσης κατ᾽ Αὔγουστον καὶ Σεπτέμβριον 2002 ἑωρτάσθη εἰς τὴν ἰδίαν ἱερὰν μονὴν τῆς Χάλκης ἡ 50ετηρίς τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, μὲ ἕδραν τὰς Ἀθήνας, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ ΚΠόλεως Βαρθολομαίου καὶ παρόντων σχεδὸν τῶν περισσοτέρων ἀνὰ τὸν κόσμον εἰς τὴν ζωὴν εὑρισκομένων ἀποφοίτων αὐτῆς. Εὐχὴ ὅλων ὑπῆρξεν ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς πεφιλημένης Σχολῆς τῆς Χάλκης.