Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ

ΑΓΑΠΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ,

ὁ ἀπὸ Σωζοπόλεως, 22 Μαρτίου 1977 - 29 Αὐγούστου 1979. 

κατὰ κόσμον Σωτήριος Ἰωαννίδης ἐγεννήθη εἰς τὰ Ταταῦλα τῆς ΚΠόλεως τὸ 1923 ἀπὸ γονεῖς τὸν Ἀγάπιον καὶ τὴν Βασιλικήν.

Τὰ πρῶτα γράμματα ἐξέμαθεν εἰς τὴν κοινοτικὴν σχολὴν Ταταούλων. Τὴν μέσην ἐκπαίδευσιν παρηκολούθησεν εἰς τὴν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν. Τὴν θεολογίαν ἐσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης (1940-1947). Ἔγραψε τὴν διατριβήν: �Θεολογία, Κοσμολογία, Ἀνθρωπολογία τοῦ Ψαλτῆρος�. τὸ 1945 ἐχειροτονήθη ὑπὸ τοῦ    Νεοκαισαρείας Χρυσοστόμου διάκονος, μετονομασθεὶς Ἀγάπιος (τὸ ὄνομα τοῦ πατρός του).

Τὸ ἔτος 1947 διωρίσθη διάκονος εἰς κοινότητας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως.

Τὸ 1954 εἴσηλθεν εἰς τὴν πατριαρχικὴν αὐλὴν ὡς τριτεύων. Τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 1958 προήχθη εἰς δευτερεύοντα. Τὸν Δεκέμβριον 1958 εἰς μέγαν ἀρχιδιάκονον. Τὸ 1964 (- 26 Νοεμβρίου 1970) εἰς μέγαν πρωτοσύγκελλον, χειροτονηθεὶς εἰς πρεσβύτερον καὶ προχειρισθεὶς εἰς τὸ ἁρμόδιον ὀφφίκιον.

Τὴν 26ην Νοεμβρίου 1970 ἐξελέγη τιτουλάριος μητροπολίτης Σωζοπόλεως, ἡ δὲ εἰς ἀρχιερέα χειροτονία του ἐγένετο τὴν 29ην Νοεμβρίου 1970. Τὸ ἔτος 1972 ἐτοποθετήθη ἀρχιερατικῶς προϊστάμενος Ταταούλων. Κατὰ Νοέμβριον 1976 ἡ μητρόπολις Σωζοπόλεως ἀνυψώθη εἰς τὰς ἐν ἐνεργείᾳ μητροπόλεις τοῦ θρόνου.

Τὴν 22αν Μαρτίου 1977 μετετέθη εἰς τὴν ἱερὰν μητρόπολιν Πριγκηποννήσων. Ἐπὶ ἕν διάστημᾳ, μετέφερε τὴν ἕδραν τῆς μητροπόλεως εἰς τὴν Ἀντιγόνην.


πέθανε τὴν 29ην Αύγούστου 1979, ἑορτὴν τῆς ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, μετὰ τὴν θείαν λειτουργίαν εἰς τὸν ἑορτάζοντα ναὸν τῆς Ἀντιγόνης, ἀπὸ καρδιακὴν προσβολήν, νέος κατὰ τὴν ἡλικίαν. Ἡ κηδεία του ἔτελεσθη τὴν 31ην Αὐγούστου 1979 εἰς τὸν ἱερὸν μητροπολιτικὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου εἰς τὴν Πρίγκηπον, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου ΚΠόλεως Δημητρίου, μετὰ τῶν μελῶν τῆς ἱερᾶς συνόδου. Τὸν ἐπικήδειον ἐξεφώνησεν ὁ τότε κωδικογράφος διάκονος Μελίτων Καρᾶς. Ὁ νεκρὸς ἐτάφη εἰς τὸ κοινοτικὸν νεκροταφεῖον τῆς Πριγκήπου.