Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ὁ ἀπὸ Λύστρων 18 Σεπτεμβρίου 1979 � 5 Νοεμβρίου 1985 

κατὰ κόσμον Συμεὼν Ἀλεξανδρίδης ἐγγενήθη τὸ 1926 εἰς τὸ Φανάριον τῆς ΚΠόλεως, ἀπὸ γονεῖς τὸν Παυσανίαν καὶ τὴν Βαλασίαν. Τὰ πρῶτα γράμματα διήκουσεν εἰς τὴν Μαράσλειον Σχολὴν καὶ κατόπιν ἐσυνέχισεν εἰς τὸ γυμνασιακὸν τμῆμα τῆς Μεγάλης τοῦ  Γένους Σχολῆς. Τὴν θεολογίαν ἐξέμαθεν εἰς τὴν ἱερὰν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης (1942-1949), μὲ διατριβήν, �Ποῖαι αἱ περὶ τῶν Ἀναγιγνωσκομένων Βιβλίων Μαρτυρίαι, τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως�. Ἐχειροτονήθη διάκονος ὑπὸ τοῦ    Νεοκαισαρείας Χρυσοστόμου εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης τὴν 15ην Μαΐου 1949, μετονομασθεὶς εἰς Καλλίνικον, πρὸς τιμὴν τοῦ Καισαρείας Καλλινίκου Δελικάνη.

Μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν του ὠνομάσθη ἀρχιδιάκονος τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Πριγκηποννήσων (- 16 Δεκεμβρίου 1958).

Τὴν 16ην Δεκεμβρίου 1958 διωρίσθη τριτεύων τῶν πατριαρχείων, προαχθεὶς ἐν τῷ μεταξὺ τὸ 1964 εἰς δευτερεύοντα. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν εἰς τὴν Ῥώμην, ἐπὶ διετίαν (1966-1968).

Τὴν Πέμπτην 26ην Νοεμβρίου 1970 ἐξελέγη τιτουλάριος μητροπολίτης Λύστρων. Ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία του ἐγένετο εἰς τὸν πάνσεπτον Πατριαρχικὸν Ναὸν τὸ Σάββατον 28 Νοεμβρίου 1970 ὑπὸ τοῦ Νεοκαισαρείας Χρυσοστόμου. Ἡ δὲ εἰς ἐπίσκοπον τὴν Κυριακὴν 6ην Δεκεμβρίου 1970 εἰς τὸν αὐτὸν ναόν, προεξάρχοντος τοῦ ἰδίου ἱεράρχου, μετὰ τῶν μητροπολιτῶν Μύρων Χρυσοστόμου, Εἰρηνουπόλεως Συμεὼν καὶ Σωζοπόλεως Ἀγαπίου. Τοιουτοτρόπως ἔλαβε καὶ τὰς τρεῖς χειροτονίας του ἀπὸ τὸν γέροντα του Νεοκαισαρείας Χρυσόστομον.

νέλαβε τὰ καθήκοντα τῆς μεγάλης πρωτοσυγκελλίας (8 Δεκεμβρίου 1970-29 Ἰουλίου 1972).

Τὴν 9ην Νοεμβρίου 1976 ἡ μητρόπολις Λύστρων ἀνυψώθη εἰς τὰς ἐν ἐνεργείᾳ ἐπαρχίας τοῦ θρόνου. Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1978 καὶ ἑξῆς παραμένει μέλος τῆς ἱερᾶς συνόδου. Ἐπίσης εἶναι μέλος διαφόρων συνοδικῶν ἐπιτροπῶν.

Τὴν 18ην Σεπτεμβρίου 1979 μετετέθη εἰς τὴν ἱερὰν μητρόπολιν Πριγκηποννήσων. Ἐπὶ ἕν διάστημᾳ χρόνου μετέφερε τὴν ἕδραν τῆς μητροπόλεως εἰς τὴν νῆσον Χάλκην. Μὲ τὰς προσπαθείας του διεσκευάσθησαν καταλλήλιος τὰ εἰς τὸν αὐλόγυρον τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Παναγίας Πριγκήπου κελλία εἰς ἕν ἁρμονικὸν σύνολον καὶ ἐξυπηρετοῦν ὡς ἕδρα τὴν ἱερὰν μητρόπολιν Πριγκηποννήσων.

Τὴν 5ην Νοεμβρίου 1985 ἐπανῆλθεν εἰς τὴν ἱερὰν μητρόπολιν Λύστρων.