Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων,  ὑπέρτιμος  καὶ  ἔξαρχος   Προποντίδος,  κ. ᾿Ιάκωβος  ( κατὰ κόσμον Χαραλάμπης Σωφρονιάδης )  ἐγεννήθη  εἰς  Φερίκιοϊ   Κων/πόλεως  τὸ ἔτος 1947,  ἀπὸ γονεῖς,  τὸν Ἰωάννην  καὶ  τὴν Θεοπούλαν,  τὸ γένος Θαλῆ.  Τὴν  πρώτην  παίδευσιν  ἔλαβεν εἰς τὸ δημοτικὸν σχολεῖον τοῦ Κεντρικοῦ Παρθεναγωγείου. Μετὰ ἐφοίτησεν  εἰς  τὸ  Ζωγράφειον  Γυμνάσιον  καὶ ἐν συνεχείᾳ  εἰσήχθη  εἰς τὴν ῾Ι. Θεολογικὴν Σχολὴν Χάλκης,  ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν ἐν ἔτει 1970  ὑποβαλὼν  τὴν  ἐναίσιμον  ἐπὶ πτυχίῳ διατριβήν, �Σχέσεις Ὀρθοδόξου  καὶ Ῥωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸν Κ´ Αἰῶνα�.

Κατὰ τὸ τελευταῖον ἔτος τῆς φοιτήσεώς του ἐχειροτονήθη ἐν Ἀθήναις Διάκονος λαβὼν  τὸ ὄνομα ᾿Ιάκωβος.  Μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν του  τὸ ἔτος 1970, προσελήφθη ὡς Πατριαρχικὸς Διάκονος καὶ Εἰσηγητὴς  τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου.  Τὸ ἔτος 1973  διωρίσθη Κωδικογράφος  καὶ  τὸ  ἀμέσως ἑπόμενον ἔτος προήχθη  εἰς τὴν θέσιν  τοῦ ῾Υπογραμματέως  τῆς ῾Αγίας  καὶ ῾Ιερᾶς  Συνόδου.  Τὴν 28ην Φεβρουαρίου 1984  προήχθη  εἰς ᾿Αρχιγραμματέα,  τὸ δὲ ἔτος 1987 εἰς Μητρ. Λαοδικείας. Τὸ ἔτος 1994 ἐνετάγη εἰς τοὺς ἐν ἐνεργείᾳ ῾Ιεράρχας  τοῦ Οἰκουμενικοῦ  Θρόνου.  Τοῦ ἀνετέθη  ἡ ἐποπτεία  τῶν ἱερῶν  ναῶν τῆς περιφερείας Φαναρίου καὶ Κερατείου Κόλπου τῆς Πόλεως.
Κατ᾽ ᾿Ιούνιον τοῦ 2002  μετετέθη  εἰς  τὴν ῾Ι.  Μητρόπολιν  Πριγκηποννήσων.  Κατὰ  τὸ διάστημα τῆς διακονίας του  εἰς τὴν Πατριαρχικὴν Αὐλὴν  καὶ ἐν συνεχείᾳ ὡς Μητροπολίτης ἐδημοσίευσεν ἄρθρα μελέτας καὶ λόγους εἰς τὰ περιοδικὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ εἰς ἄλλα, ὡς καὶ εἰς τὸν ἡμερήσιον Τύπον τῆς Κων/πόλεως.

Γνωρίζει τὰς γλώσσας ἀγγλικήν, ἑλληνικὴν καὶ τουρκικήν.

Ἐτιμήθη μὲ τὰ παράσημα τῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων, Ῥωσίας, Ῥουμανίας, Ἑλλάδος, Πολωνίας  καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ.

Ὁ Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος διακρίνεται διὰ τὴν ἀγάπην  καὶ τὴν πιστότητά του πρὸς τὴν Ἐκκλησία, διὰ τοὺς ἁπλοὺς τρόπους, διὰ τὴν ἀφιλοχρηματία του. Εἶναι ἀξιοπρεπής, λάτρης τοῦ ὡραίου καὶ τοῦ εὐπρεποῦς.
Ἐκοιμήθη τήν 28ην Μαρτίου τοῦ 2018.