Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΣΥΝΟΛΟΝ

Κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1960 εἰς τὴν ἐπαρχίαν Πριγκηποννήσων ὑφίσταντο τέσσαρες κοινότητες, πέντε κοινοτικοὶ ναοί, πέντε ἐφημέριοι, πέντε δημοτικὰ σχολεῖα, δύο ἀγαθοεργὰ σωματεῖα καὶ τρεῖς μορφωτικοὶ σύνδεσμοι. Ἠρίθμει δὲ περὶ τὰς 500 οἰκογενείας.

Τὸ 1989 ἀναφέρονται κοινότητες 4, ἐφημέριοι 5, σχολὴ 1, ἀγαθοεργὰ σωματεῖα 2, μορφωτικὸς σύνδεσμος 1, μὲ συνολικὸν πληθυσμὸν 350 περίπου ἀτόμων, ὁ ὁποῖος αὐξάνει κάπως κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνας, ἀπὸ τοὺς ἐρχόμενους πρὸς παραθερισμὸν κατοίκους.

Τὸ 2002 ἀριθμοῦνται κοινότητες 4, ναοὶ κοινοτικοὶ 5, νεκροταφειακοὶ (κοιμητηριακοί) 3, ἐφημέριοι 3, δημοτικὴ σχολὴ 1, μὲ πληθυσμὸν 250 περίπου πρόσωπα, τὰ ὁποῖα τὸ καλοκαίρι φθάνουν τοὺς χιλίους περίπου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΗΣ.