Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Πρίγκηπος ἡ μεγαλύτερα εἰς ἔκτασιν νῆσος τοῦ ὁμωνύμου συμπλέγματος νήσων τῆς Προποντίδος καλύπτει 5.400 χμ. καὶ περίπου 600 ἐκτάρια. Ἔχει τέσσαρας λόφους, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (Γιουτζὲ Τεπέ) μὲ ὕψος 203 μέτρα εἶναι ὁ ὑψηλότερος, ὁ δὲ τοῦ Χριστοῦ ὁ πλησιέστερος πρὸς αὐτὸν ἔχει ὕψος 163 μέτρα.

Κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ὠνομάζετο τοῦ Πρίγκηπος, Πριγκήπου, ἢ Πρίγκηπος, ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἧτο τόπος ἀναψυχῆς ἢ περιορισμοῦ τῶν μελῶν τῶν βασιλικῶν οἰκογενειῶν ἢ ἄλλων πριγκήπων (πριγκηπισσῶν). Ἐπίσης ἐγνωρίζετο καὶ ὡς Μεγάλη, διότι ἧτο ἡ μεγαλυτέρα νῆσος τῶν Πριγκηποννήσων, ἐξ οὗ καὶ ἡ τουρκικὴ Μπουγιοὺκ Ἀντᾶ.

βυζαντινὸς αὐτοκράτωρ Ἰουστίνος Β´ (565-576) ἔκτισε πλησίον τῆς νήσου ἕν παλάτιον.

Πρίγκηπος ὑπῆρξε τὸ καταφύγιον ἐξεχουσῶν προσωπικοτήτων.

πατριάρχης Εὐτύχιος, τὸν Ἰανουάριον 565, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Ἰουστίνου Α´.

Τὸ 637 ὁ Ἀθαλάριχος, φυσικὸς υἱὸς τοῦ αὐτοκράτορος Ἡρακλείου, κατόπιν διαταγῆς τοῦ πατρός του.

Τὸ 756 ὁ πατριάρχης Κωνσταντῖνος Β´.

Τὸ 797 ἡ πριγκήπισσα Εὐφροσύνη, θυγάτηρ τοῦ Κωνσταντίνου Στ´, διὰ τῶν ἐνεργειῶν τῆς μάμμης της Εἰρήνης.

Τὸ 802 ἡ Εἰρήνη καὶ κατόπιν εἰς τὴν Μυτιλήνην.

Περὶ τὸ 821 ὁ Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, μὲ ὁμάδα μοναχῶν, ὅπου καὶ ἀπέθανε τήν11ην Νοεμβρίου 826.

Τὸ 830 ὁ Θεόφιλος ἀπέστειλε τὴν θετήν του μητέρα Εὐφροσύνην, ὡς ἄνω.

Τὸν ΙΑ´ αἰῶνα ἡ αὐτοκράτειρα Ζωὴ ἀπὸ τὸν θετόν της υἱὸν Μιχαὴλ Ε´ (1042). Μία στάσις εἰς τὸ Βυζάντιον τὴν ἀπήλλαξεν ἐκ τῶν δεσμῶν.

Περὶ τὸ 1071/1072 ὁ Μιχαὴλ Ζ´ ὁ Δούκας τὴν μητέρα τῶν Κομνηνῶν Ἄνναν τὴν Θαλασσηνήν.

Μαρίαν τῆς Ἀλανίας, ἡ πρώην αὐτοκράτειρα τὸν ΙΑ´ αἰῶνα.

Εἰρήνη, ἡ σύζυγος Ἀνδρονίκου τοῦ Κομνηνοῦ, ἀπὸ τὸν Μανουὴλ τὸν Κομνηνὸν (1143-1180).

Εἰς τὴν Πρίγκηπον γνωσταὶ εἶναι τέσσαρες μοναί:

α´) Ἡ περίφημος μεγάλη γυναικεία μονὴ (Στ´ αἰών).
β´) Τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, αὐτὴ καὶ αἱ ἑπόμεναι πιθανῶς περὶ τὰ τέλη τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας.
γ´) Τοῦ Ἁγίου Νικολάου.
δ´) Τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κουδουνᾶ.