Είσοδος Efbet 20betCrazy Time Leonbet Επικοινωνία Περιεχόμενα Links Χαιρετισμός

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΤΟ ΔΙΑΣΩΘΕΝ ΤΕΜΠΛΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

δευτέρα εἰς τὴν σειράν, ἀλλὰ πιθανῶς μὲ τὴν αὐτὴν ὁμοιότητα ὡς πρὸς τὴν ἀρχαιότητα, τὸ μέγεθος καὶ τὴν σημασίαν πρὸς τὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος, μονὴ φέρεται ἡ ἱερὰ μονὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Παναγίας Καμαριωτίσσης, ἐπονομαζομένη ὡσαύτως καὶ Παμμακάριστος / Πανάχραντος. Ἡ πρώτη ὀνομασία ἐδόθη εἰς αὐτὴν πιθανῶς ἀπὸ τῆς εἰς τὸν νάρθηκα τοῦ ναοῦ καμάρας καὶ ἁψῖδος, ὅπου ἧτο ἐζωγραφισμένη ἡ εἰκὼν τῆς Θεοτόκου.

μονὴ αὕτη εὑρίσκετο εἰς μίαν θαυμασίαν τοποθεσίαν, εἰς μίαν κοιλάδα πευκόφυτον μεταξὺ δυὸ ἄλλων λόφων τῆς Χάλκης, εἰς μίαν κοιλάδα ἀρκούντως ὑψηλήν, ἡ ὁποία συνεδέετο πρὸς βορρᾶν μὲ ἕνα λιμενίσκον τῆς νήσου, πρὸς νότον δὲ μὲ τὸν γραφικὸν κλειστὸν Πευκολιμένα (Τσὰμ λιμάν), ὅπου κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ἐωρύχετο ὁ χαλκός, ὁπόθεν ἡ νῆσος ἔλαβε τὸ ὄνομα Χάλκη.

γνωστος παραμένει ὁ χρόνος τῆς ἱδρύσεως τῆς μονῆς ταύτης. Ὡρισμένα δεδομένα ὅμως φιλολογικοῦ ἱστορικοῦ καὶ ἀρχαιολογικοῦ χαρακτῆρος μᾶς βοηθοῦν εἰς τὸ νὰ ἀνιχνεύσωμεν τὴν πρὸς τὸ παρελθὸν ἱστορίαν τῆς μονῆς ταύτης. Οἱ πλεῖστοι τῶν ἀσχοληθέντων μὲ τὸ παρὸν θέμα συνδέουν τὴν ἵδρυσιν τῆς μονῆς πρὸς τὴν δυναστείαν τῶν Παλαιολόγων (ΙΓ´ - ΙΕ´ αἰῶνες).

ναφέρεται ἔγγραφον πωλητήριον ἑνὸς κτήματος τῆς μονῆς, ποὺ ἔφερε τὴν σφραγῖδα, εἰς τὴν ὁποίαν πέριξ εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἧτο γεγραμμένον �Σφραγὶς τῆς Ἱερᾶς Σεβασμίας Βασιλικῆς Μονῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Νήσου Χάλκης (1372), κάτωθεν δὲ τῆς εἰκόνος ἡ λέξις �Οἱ Παλαιολόγοι� . Κατὰ τὸ ἔτος 1372 ἐβασίλευεν ὁ Ἰωάννης Ε´ ὁ Παλαιολόγος (1341-1391). Ἡ μονὴ θεωρεῖται ὑπάρχουσα τὸν ΙΓ' αἰῶνα.

νας ἀπὸ τοὺς πρώτους, ποὺ προσεπάθησαν νὰ χρονολογήσουν τὴν μονὴν ὑπῆρξεν ὁ ἀββᾶς Domenico Sestin, ὁ ὁποῖος ἐπεσκέφθη αὐτὴν τὴν 22αν Ἀπριλίου 1778.

ἐξήγαγεν ἐπιγραφὴν διὰ τῆς συναρμολογήσεως ἐνεπιγράφων θραυσμάτων μαρμάρου, ὑποδειχθέντων αὐτῷ ὑπὸ τίνος μονάχου. Ἀνέγνω δὲ τὸ ὄνομα τοῦ αὐτοκράτορος Ἰωάννου τοῦ Παλαιολόγου (τοῦ Η´) καὶ ὠνόμασεν αὐτὸν κτίτορα τῆς μονῆς�.

Ἰωάννης Η´ εὑρίσκετο εἰς τὸν θρόνον, 1425-1448 (ΙΔ´ αἰών).

ΚΠόλεως Κωνστάντιος Α´ ὁ ἀπὸ Σιναίου τὸ 1785 εὗρεν εἰς τὰ ἐρείπια τοῦ καθολικοῦ τοῦ ναοῦ τὴν ἐπιγραφὴν �Ἰωάννης ἐν Χριστῷ πιστὸς βασιλεὺς Αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων ὁ Παλαιολόγος�.

Κωνστάντιος ὑπεστήριξε τὴν γνώμην ὅτι τὸ καθολικὸν τῆς μονῆς ἧτο ἀφιερωμένον εἰς τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον καὶ ὅτι συνεπῶς ἡ μονὴ ἐτιμᾶτο ἀρχικὰ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Προδρόμου καὶ ἀργότερον μετωνομάσθη εἰς μονὴν τῆς Θεοτόκου. Σχετικὰ δὲ μὲ τὸν μέχρι σήμερον σωζόμενον ναὸν ἔλεγεν ὅτι,
Ὁ δὲ τῆς Θεοτόκου... σμικρότερος μετὰ τρούλλου ἐκεῖ ναοῦ, καὶ συνηνωμένος ποτὲ μὲ τὸν μεγάλον ναὸν τοῦ Προδρόμου, ᾠκοδομήθη παρὰ τῆς πεφιλημένης συζύγου τοῦ ἄνακτος τούτου Μαρίας τῆς Κομνηνῆς�.

κ τῶν δύο προαναφερθέντων Παλαιολόγων, μὲ τὸ αὐτὸ ὄνομα Ἰωάννης, θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ Ἰωάννης Ε´ (ΙΔ´ αἰών) ἢ ὁ Ἰωάννης Η´ (ΙΕ´ αἰών).

Τὰς ὑποθέσεις ταύτας τοῦ ΚΠόλεως Κωνσταντίου Α´ τοῦ ἀπὸ Σιναίου ἐδέχθησαν οἱ μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνον ἀσχοληθέντες μὲ τὴν ἔρευναν τῆς μονῆς τῆς Παναγίας Καμαριωτίσσης Σκαρλᾶτος Δ. Βυζάντιος, Βαρθολομαῖος Κουτλουμουσιανός, Ξενοφῶν Μογές, καὶ ἄλλοι, ἐνῶ ὁ Ἀριστείδης Πασαδαῖος, ἔχων ὡς γνώμονα τὰ ἀρχαιολογικὰ δεδομένα (τὴν ἀρχιτεκτονικήν) φθάνει εἰς ἄλλα νεώτερα συμπεράσματα, τὰ ὁποῖα εἰς νεωτέραν του ἐργασίαν φαίνεται νὰ λαμβάνῃ ὑπ' ὄψιν σοβαρῶς ὁ R.. Janin. Ἀξίζει τὸν κόπον νὰ ἴδωμεν τὸ γενικὸν συμπέρασμα, εἰς τὸ ὁποῖον φθάνει ὁ Ἀριστείδης Πασαδαῖος.